CÂY CẢNH ILG (I LOVE GARDENING)

Cây c?nh ILG là trang web mua bán cây c?nh online, ???c l?p nên b?i s? chung tay c?a c?ng ??ng nh?ng nhà v??n trên c? n??c. ILG (vi?t t?t c?a I LOVE GARDENING – Tôi yêu làm v??n) th? hi?n ni?m ?am mê chung c?a nh?ng nhà v??n nhi?u n?m trong ngành, nh?ng ng??i yêu cây c?nh, nh?ng doanh nghi?p tr? trong và ngoài n??c, cùng sát cánh v??n ??n m?t v? th? m?i cho cây c?nh Vi?t Nam.

 

14 ilg8 ilg Strength in Numbers

 

V?i h?n 20 n?m ho?t ??ng trong ngh?, 20 n?m không ng?ng n? l?c và c? g?ng h?t mình, ILG luôn ph?n ??u v??n mình ?? tr? thành th??ng hi?u uy tín trong gi?i cây c?nh nh? ngày hôm nay.

 

1 ilg 2 ilg

13 ilg  4 ilg

 

B?ng lòng t? hào dân t?c v? màu xanh Vi?t Nam cùng nh?ng lo?i cây c?nh ch?t l??ng và ?n t??ng nh?t; v?i t?t c? nhi?t huy?t và lòng ?am mê, ILG t? tin là ??n v? cung c?p cây c?nh hàng ??u Vi?t Nam.

 

15 ilg 11 ilg

ilg 5 ilg

 

?? ?áp ?ng m?i nhu c?u v? ch?ng lo?i và s? l??ng c?a quý khách hàng, ILG ?ã ??t các ??a ?i?m nuôi tr?ng t?i 4 vùng chuyên canh cây c?nh chính: mi?n Trung, mi?n Tây, khu v?c Tây Nguyên v?i h?n 2000 các ch?ng lo?i cây c?nh khác nhau cùng ch?t l??ng, s?c s?ng và kh? n?ng sinh tr??ng t?t nh?t d??i s? c? v?n nhi?t tình c?a các chuyên gia cây c?nh hàng ??u c?a Vi?t Nam.

 

ilg ilg

ilg ilgilg

 

ILG t? tin là kênh mua bán s? và l? cây c?nh s? m?t t?i Vi?t Nam.

??i m?i và t? hoàn thi?n nh?ng không làm m?t ?i nét ??p truy?n th?ng r?t riêng c?a cây Vi?t, ILG ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh v? trí c?a mình trên th? tr??ng cây c?nh trong và ngoài n??c, ?? ??a cây hoa c?nh Vi?t Nam tr? thành th??ng hi?u qu?c t?.

7 ilg

T?i ILG, b?n có th? hoàn toàn yên tâm v? ch?t l??ng cây hoa c?nh và d?ch v? c?a chúng tôi.

 

 I LOVE GARDENINGTh?p sáng th??ng hi?u cây hoa Vi?t.

auto: true, autoSpeed: 5000, findParent: true, lengthElement: 'div' }); }; } ); var $slider_content = jQuery('#scroller #items'); if ($slider_content.length) { $slider_content.cycle({ fx: 'scrollHorz', timeout: 0, speed: 700, cleartypeNoBg: true, next: 'a#right-arrow', prev: 'a#left-arrow' }); }; var $featured = jQuery('#product-slider'), $featured_content = jQuery('#product-slides'), $controller = jQuery('#product-thumbs'), $slider_control_tab = $controller.find('a'); if ($featured_content.length) { $featured_content.cycle({ fx: 'fade', timeout: 0, speed: 700, cleartypeNoBg: true }); var ordernum; function gonext(this_element){ $controller.find("a.active").removeClass('active'); this_element.addClass('active'); ordernum = this_element.attr("rel"); $featured_content.cycle(ordernum-1); if (typeof interval != 'undefined') { clearInterval(interval); auto_rotate(); }; } $slider_control_tab.click(function(){ gonext(jQuery(this)); return false; }); }; function et_search_bar(){ var $searchform = jQuery('#header #searchform1'), $searchinput = $searchform.find("input#searchinput"), searchvalue = $searchinput.val(); $searchinput.focus(function(){ if (jQuery(this).val() === searchvalue) jQuery(this).val(""); }).blur(function(){ if (jQuery(this).val() === "") jQuery(this).val(searchvalue); }); }; //]]>