CUNG C?P CÂY PHÚ QUÝ

 

Cây Phú Quý là cây lá màu v?i thân cây màu ??, lá màu xanh tía gân ??. Cây Phú Quý càng có nhi?u ánh sáng m?t tr?i thì lá càng ?? tía tuy nhiên không nên ?? cây tr?c ti?p d??i ánh n?ng lâu s? b? cháy lá.

 

cayphuquy3

?nh tham kh?o

 

Cây phú quý có màu s?c r?c r? thích h?p trang trí n?i th?t, làm cây sân v??n trang trí.

Ngoài ra, cây còn ???c xem là cây phong th?y có nhìu ý ngh?a, là cây may m?n mang tài l?c ??n cho gia ch?.

 

cayphuquy4

?nh tham kh?o

 

??c ?i?m cây phú quý: cây phú quý s?ng t?t ? n?i ít ánh sáng, môi tr??ng máy l?nh, có tác d?ng ?i?u hòa không khí cho không gian khép kín. Cây phú quý thích h?p là cây n?i th?t, cây c?nh v?n phòng th??ng tr?ng ch?u trang trí góc phòng, góc c?a s?, cây ?? bàn làm vi?c ho?c tr?ng vào ??t trang trí sân v??n t?o màu ??p…

 

cayphuquy1

?nh tham kh?o

 

Cayhoacanh.com cung c?p cây phú quý, bán cây phú quý ?? m?i kích c? v?i m?i s? l??ng trên toàn qu?c, ?u tiên Thành ph? H? Chí Minh.

Cayhoacanh.com ??m b?o cây phú quý giao ??n quý khách ?úng nh? hình ?nh ho?c ?ã báo tr??c.

 

cayphuquy2

?nh tham kh?o

 

V?i c? s? tr?ng cây t?i 3 vùng chuyên canh cây c?nh chính: C? Chi (H? Chí Minh), Sa ?ec (Ti?n Giang), Cái M?n (B?n Tre), cayhoacanh.com cung c?p các lo?i cây c?nh, hoa c?nh ch?t l??ng v?i giá c? t?t nh?t, ?áp ?ng m?i yêu c?u v? s? l??ng và th?m m? cho m?i công trình.

 

cayphuquy6

?nh tham kh?o

 

?? ?áp ?ng m?i nhu c?u cây c?nh c?a quý khách hàng, chúng tôi ??t các ??a ?i?m nuôi tr?ng t?i 4 vùng chuyên canh cây c?nh chính: mi?n Trung (t?p trung t?i Bình ??nh), mi?n Tây (t?p trung t?i B?n Tre – ??ng Tháp), Tây Nguyên (?à L?t) và Sài Gòn (t?p trung t?i C? Chi).
Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n các v?n ?? liên quan ??n cây c?nh, hoa c?nh.
G?i HOTLINE ho?c g?i EMAIL ??t lo?i cây và kích c? phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n.
HOTLINE: 0938 616 077 (Mr. Tâm)
EMAIL: CayhoacanhVietnam@gmail.Com

 

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field