Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Trúc Bách Hợp

CÁCH TR?NG VÀ CH?M SÓC CÂY TRÚC BÁCH H?P

 

Cây Trúc Bách H?p còn có tên g?i khác: Cây Ph?t D? Trúc. Tên khoa h?c cây Trúc Bách H?p: Dracaena godseffiana Hort.

Trúc Bách H?p trong phong th?y mang ??n cho gia ch? nhi?u may m?n. Trúc Bách H?p th??ng ???c ?a thích trang trí sân v??n và làm cây n?i th?t, cây phong th?y.

 

caytrucbachhop3

 

Cách tr?ng cây Trúc Bách H?p:

Nhân gi?ng trúc bách h?p b?ng ph??ng pháp tách b?i, ho?c giâm cành.

 

caytrucbachhop2

 

Cách ch?m sóc cây Trúc Bách H?p:

Trúc Bách H?p là cây ch?u bóng bán ph?n, tuy nhiên c?n ?em cây ph?i n?ng 2-3 ti?ng/ ngày ?? cây có th? phát tri?n t?t.

??t tr?ng cây là lo?i ??t giàu dinh d??ng, thoáng khí, và thoát n??c t?t. Có th? tr?n thêm phân h?u c?, tr?u ?? t?o ?? x?p và t?o mùn cho ??t.

N?u tr?ng cây trong ch?u thì c? 3-4 tháng thay ??t m?t l?n b?ng cách b? b?t 1/4-1/3 ??t c? trong ch?u thay b?ng h?n h?p ??t s?ch Compost ??u Trâu.

 

caytrucbachhop1

 

Nhu c?u n??c trung bình, t??i 1-2 l?n/ tu?n. Nên t??i ??n khi nào ??t có ?? ?m thì ng?ng, tránh ?? ng?p úng.

Phân bón cho cây Trúc Bách H?p là phân ch?a nhi?u dinh d??ng nh? N,P,K ??ng th?i c?ng cung c?p các nguyên t? vi l??ng Cu, Zn, Cr, Mg, Fe, bo…

 

Cây trúc bách h?p

 

Bón phân ??nh k? 1-2 tháng/l?n, có th? dùng Compomix ho?c NPK 20-10-10.
Có th? phun phân bón lá ??u Trâu:
– Th?i k? cây ?ang l?n ho?c sau c?t t?a:1-2 g am ??u Trâu 501/1 lít n??c, phun 7-10 ngày/l?n.
– Th?i k? sau khi chuy?n ch?u ho?c c?t t?a: 1-2 gam ??u Trâu 701/1 lít n??c, phun 7-10 ngày/l?n.
– Phun d??ng cây ??nh k?: 1-2 gam ??u Trâu 901/1 lít n??c, phun 7-10 ngày/l?n.

 

Cây trúc bách h?p

 

Cây Trúc Bách H?p th??ng m?c b?nh ??m nâu do n?m Cercospora arachidicola gây ra.

Khi phát hi?n có b?nh xu?t hi?n, ti?n hành ngay vi?c phun thu?c tr? n?m. Có th? dùng Carbenzin; Anvin, Bavisan 50 WP : 10-15 ml/bình 8 lít n??c, ho?c pha ch? theo h??ng d?n trên bao bì, phun toàn b? khu v?c và trên cây Trúc Bách H?p (bao g?m c? cây tr?ng, giá th? và không gian xung quanh).

 

caytrucbachhop2

 

 

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field

http://cayhoacanh.com/wp-content/themes/eStore/js/superfish.js">