Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Trạng Nguyên

K? THU?T TR?NG VÀ CH?M SÓC CÂY HOA TR?NG NGUYÊN

 

Cây tr?ng nguyên hay cây hoa tr?ng nguyên, cây nh?t ph?m h?ng, cây tinh tinh, cây lá ?? có tên khoa h?c: Euphorbia pulcherrima.

Cây tr?ng nguyên là cây b?i, có nhi?u gi?ng loài khác nhau. Hoa Tr?ng nguyên th??ng có màu ??, ngoài ra còn có màu tr?ng, màu h?ng. Cây tr?ng nguyên mang ý ngh?a may m?n, ?? ??t, thành công. Cây tr?ng nguyên th??ng ???c tr?ng ch?u trang trí n?i th?t ho?c tr?ng b?n hoa.

 

cay trang nguyen

 

K? thu?t tr?ng cây tr?ng nguyên:

Tr?ng tr?ng nguyên ph?i tr?ng n?i, c? r? cao b?ng so v?i m?t ??t, n?u tr?ng sâu cây phát tri?n ch?m hay b? th?i thân.

Tr?ng xong t??i ??m n??c, n?u cây b? ?? ng? nghiêng d?ng l?i và b? sung giá th? vào g?c cây

Tr?ng cây mô ban ??u, con th? h? 1 và các th? h? ti?p sau t??ng t? nhau. Khi cây có 7- 8 lá ti?n hành c?t ng?n ?? cây b?t ??u phân cành. Trong s?n xu?t tr?ng nguyên vi?c t?a cành t?o tán là m?t thao tác k? thu?t quan tr?ng nh?m ?áp ?ng t?t yêu c?u c?a ng??i tiêu dùng. S? l??ng cành/ cây th??ng ???c ?a chu?ng: 5, 7 ho?c 9 cành. Khi s? l??ng cành/cây d??i 3 cành/cây c?n ti?n hành b?m ng?n ?? cây phát sinh nhi?u ch?i m?i, sau ?ó tùy thu?c vào yêu c?u c?a ng??i mua ti?n hành t?a nhánh và t?o tán cho
ch?u cây.

Ph?n ng?n c?t ?i ti?p t?c s? d?ng nhân gi?ng th? h? th? 2.

L?u ý: ??i v?i vi?c s? d?ng nhân gi?ng tr?ng nguyên b?ng bi?n ph??ng pháp giâm ng?n t? cây mô ch? nên s? d?ng ??n th? h? th? 3, n?u ti?p t?c nhân các th? h? ti?p theo s? d?n ??n hi?n t??ng thoái hóa cây con nh?: tích l?y m?m b?nh, cây sinh tr??ng kém…

 

cay trang nguyen

 

 

Cách ch?m sóc cây hoa tr?ng nguyên:

V? ??c ?i?m chung: Cây hoa trang nguyên thu?c h? th?u d?u, ra hoa vào mùa xuân. Là loài cây không ?a ?m ??t.

Nhi?t ??: Nhi?t ?? t?t cho cây hoa tr?ng nguyên phát tri?n và ??p là t? 16 oC ??n 22 oC. N?u nhi?t ?? d??i 10 ??, lá r?ng và tàn l?i. Ho?c khi nhi?t  ?? trên 25 oC thì cây h?n ch? sinh tr??ng, lá héo úa và ch?t. Do ?ó, c?n ??t cây d??i n?i bóng râm vào ban ngày và d??i ánh sáng m?t tr?i vào bu?i sáng.

Ánh sáng: Ánh sáng ?nh h??ng ??n vi?c ra hoa c?a cây r?t nhi?u. ?? cây ra hoa t?t và các lá b?c có màu ??p thì cây c?n có th?i gian dài trong bóng t?i h?n sáng. Do ?ó, cây th??ng ra hoa vào mua thu, khi chu k? ?êm dài h?n ngày. Ngày nay, v?i k? thu?t tr?ng tr?t tiên ti?n, chúng ta có th? ch? ??ng t?o ???c ánh sáng ho?c bóng t?i v?i th?i gian h?p lý giúp cho cây tr?ng nguyên ra hoa quanh n?m. Hoa tr?ng nguyên s? ??p và b?n khi ???c ??t ? h??ng ?ông ?? ?ón ánh n?ng bu?i sáng. Tránh gió m?nh tr?c ti?p.

L??ng n??c: Cây hoa tr?ng nguyên không ?a ??t, ch? ch?u ???c ??t ?m. Do ?ó, ch? t??i n??c v?a ph?i, ch?u cây ph?i rút n??c nhanh.Không t??i n??c tr?c ti?p lên hoa và lá cây.

Dinh d??ng: cây khó ra hoa l?i sau khi ?ã ra l?n ??u khi mua v?.

?? ti?p t?c tr?ng cây s?ng, sau khi mang vào nhà ch?i m?t th?i gian, ta mang cây ra ngoài tr?ng và ??t ch?u cây n?i có ánh n?ng sáng, h?n ch? n?ng chi?u và n?ng chi?u tr?c ti?p vào tr?a. Bón phân vi sinh cho cây và th??ng xuyên theo dõi r?y tr?ng. Mùa sau cây s? ra hoa, tuy nhiên các lá b?c không có ??m màu nh? tr??c và s? l??ng hoa r?t ít. Do ?ó, ti?t ki?m th?i gian và công s?c, chúng ta nên b? cây sau khi ch?i và mua l?i cây khác sau th?i gian kho?ng 30 ngày ??n 40 ngày.

 

cay trang nguyen

 

Ch?m sóc sau khi cây ?ã ra hoa
Sau khi hoa tr?ng nguyên tàn các b?n nên gi?m l??ng n??c t??i l?i. M?t tu?n các b?n có th? t??i 2 l?n ?? cây ?i vào th?i gian ng? ngh?.

Sau khi cây tàn hoa, tr?ng nguyên th??ng tr? thân và cành. Các b?n có th? ti?n hành c?t t?a cây trong giai ?o?n này ?? t?o hình cho cây. Gi? cây th?p lùn, han ch? phát tri?n c?a cây b?ng cách b?m ng?n nh?ng m?m m?i nhú ra cho ??n gi?a tháng 8.

Các b?n ti?p t?c t??i n??c và bón phân NPK hai l?n m?t tu?n trong su?t mùa hè. Trong mùa hè cây ?ã b?t ??u ?âm nh?ng ch?i m?i. Khi nh?ng ch?i này dài kho?ng 7,5 ??n 12,5 cm các b?n c?t ch?i ?em giâm vào ch?u cát ?m ?ã tuy?t trùng.

Cây tr?ng nguyên c?ng khá nh?y c?m v?i th?i ti?t l?nh và s??ng giá nên ??a cây vào nhà khi th?i ti?t chuy?n l?nh. Các b?n c?ng c?n ??t ch?u c?nh t?i thi?u 12h m?i ngày trong bu?ng t?i trong th?i gian cây s?p ra hoa l?i.

 

Cây Tr?ng nguyên

 

Phòng tr? sâu b?nh

Sâu h?i: Nhóm sâu ?n lá (sâu xanh, sâu khoang, sâu xám): Sâu tu?i nh? ?n ph?n th?t lá ?? l?i l?p bi?u bì phía trên. Sâu tu?i l?n ?n khuy?t lá non, ng?n non, m?m non. S? d?ng: Supracide 40 ND 10 –15 ml/bình 8 lít, Pegasus 500 SC 7 – 10 ml/bình 8 lít, Ofatox 40 EC 8 – 10 ml/bình 8 lít.

Nh?n h?i (nh?n ?? hai ch?m, nh?n tr?ng và m?t s? lo?i nh?n khác): Nh?n châm vào lá ch? b? h?i t?o thành v?t ch?m màu nâu vàng nh? tách riêng nhau.
Khi b? h?i n?ng lá loang n? màu vàng, nâu, bi?n d?ng cong queo, lá màu nâu vàng, hoa l?ch ho?c b? d? d?ng, hoa tàn và th?i. Các lo?i thu?c
phòng tr? là: Pegesus 500 EC 8 –10 ml/ bình 8 lít, Mitac 20 ND 30 – 40 ml/bình 8 lít, ortus 5 SC 10 ml/bình 8 lít, Vimite 10 ND 10 –15 ml/ bình 8 lít…

R?p nh?y: R?p nh?y gây h?i r?t nghiêm tr?ng cho tr?ng nguyên. R?p nh?y có mi?ng chích hút, hút d?ch lá và n? non. Cây b? r?p h?i, sinh tr??ng ch?m, lá cong l?i, trên lá có nhi?u ch?t bài ti?t dính, màu nâu ?en, ?nh h??ng ??n quang h?p, b? n?ng, lá s? b? ch?t khô. S? d?ng : Supracide 40 ND 10 – 15ml / bình 8 lít; Polytrin P- 440 EC 15- 20 ml/ bình 8 lít; Ofatox 440 EC 8- 10 ml / bình 8 lít.

B? tr?: Sâu non và tr??ng thành chích hút d?ch lá cây, cây b? h?i n?ng còi c?c không phát tri?n. Phòng tr?: Tr??c khi tr?ng v? sinh trong và ngoài nhà l??i, nh?t s?ch c? d?i, nh?t b? lá già. Khi phát hi?n th?y tri?u ch?ng có th? dùng m?t trong các lo?i thu?c hoá h?c sau: Bassa 50 EC 15 -20ml/ bình 8 lít, Match50 ND 10ml/ bình 8 lít, Suprathion 40 EC 15- 20ml/ bình 8 lít ….

 

cay trang nguyen

B?nh h?i

B?nh th?i g?c: B?nh phát sinh nhi?u do ch? ?? twois n??c t??i phân không h?p lý, giá th? th??ng xuyên trong tình tr?ng ?? ?m cao. G?c c? r? b? th?i có màu nâu, v? long ra, khi nh? cây lên r? trong ??t r?i ra. Phòng tr?: s? lý t?t giá th? tr??c khi tr?ng, s? d?ng m?t s? lo?i thu?c hoá h?c:   Benlate C 15- 20g/bình 8lít, Rhidomil MZ 72WP 20 -25 g/ bình 8 lít, Validamycin 50 SC 10 – 20ml/ bình…

B?nh ??m lá: V?t b?nh ban ??u là nh?ng hình tròn nh? ho?c b?t ??nh, màu nâunh?t, nâu ?en, n?m r?i rác ? phi?n lá d?c gân lá, ? mép lá. B?nh lan t? lá d??i lên lá trên. Có th? s? d?ng m?t trong các lo?i thu?c sau ?ây ?? phòng tr?: Anvil 5SC 10 –15 ml/bình 8 lít; Tospin M 70 NP 8 –10 g/bình 8 lít; Vimonyl 72 BTN 25 –30 g/bình 8 lít.

B?nh ph?n tr?ng: V?t b?nh d?ng b?t ph?n màu tr?ng xám, m?t d??i lá mô b?nh chuy?n màu vàng nh?t, b?nh h?i lá là ch? y?u ngoài ra còn h?i trên thân, cành hoa làm lá nhanh tàn, th?i n?, hoa nh?, x?u. Dùng các lo?i thu?c sau: Ridomil 500 SC 5 – 8ml/bình 8 lít, Score 250 ND 10 15 ml/bình 8 lít, New Kausan 16,6 BTN 10 15 g/bình 8 lít n??c.

B?nh héo xanh vi khu?n: Vi khu?n tác ??ng vào b? ph?n g?c r?, v?t b?nh màu tr?ng ??c ?ng n??c, cây b? b?nh héo xanh, th??ng héo t? lá g?c lên trên, b? ngang cu?ng lá có bí m?ch thâm ?en. S? d?ng m?t trong các lo?i thu?c sau ?? phòng tr?: VibenC 50 BTN 20 – 25 g/ bình 8 lít, Ner Kasusan 16,6 BTN 10 – 15 g/ bình 8 lít Streptomicin 100 150 ppm.

S?u t?m và biên so?n.

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field

http://cayhoacanh.com/wp-content/themes/eStore/js/superfish.js">