CUNG C?P CÂY S?NG ??I

 

Cây s?ng ??i hay cây thu?c b?ng, cây lá b?ng, có tên khoa h?c: Kalanchoe pinnata, thu?c h? Ô rô/ t??c sàng. Cây s?ng ??i có ngu?n g?c t? Madagascar.

Cây s?ng ??i có: Cây s?ng ??i hoa ??n và cây s?ng ??i hoa kép.

Cây s?ng ??i là cây thân th?o, cây c?nh hoa, cây c?nh lá. Cây th??ng ???c tr?ng ngoài tr?i.

hoa song doi

?nh tham kh?o

 

??c ?i?m cây s?ng ??i: Thân cây m?ng n??c, lá m?c ??i, phi?n lá dày, hoa màu h?ng hay ??. Cây s?ng ??i có kh? n?ng sinh s?n, sinh d??ng b?ng lá r?t t?t, ?ây c?ng là ??c ?i?m chung c?a nhóm Bryophyllum thu?c chi Kalanchoe. Hoa s?ng ??i có nhi?u màu s?c n?i b?t r?t ??p.

 

cay song doi

?nh tham kh?o

 

Cây s?ng ??i d? tr?ng, có th? tr?ng b?ng cây con tách t? cây m? ho?c b?ng lá c?ng ???c, cây r?t c?n n??c nh?ng không ch?u ???c úng, c?n lên li?p cao.

 

cay song doi

?nh tham kh?o

 

Cây s?ng ??i th??ng ???c tr?ng trong ch?u ki?ng, thích h?p làm cây n?i th?t ?? trang trí trong nhà và v?n phòng; c?ng có th? làm cây sân v??n tr?ng trong v??n, công viên và ch?u l?n.

 

cay song doi

?nh tham kh?o

 

Cayhoacanh.com cung c?p cây s?ng ??i, bán cây s?ng ??i m?i kích c?, m?i s? l??ng theo yêu c?u trên toàn qu?c, ?u tiên Thành ph? H? Chí Minh.

Cayhoacanh.com ??m b?o s?n ph?m cay song doi ?úng nh? hình ?nh ho?c ?ã báo tr??c v?i quý khách hàng.

 

cay song doi

?nh tham kh?o

 

?? ?áp ?ng m?i nhu c?u cây c?nh c?a quý khách hàng, chúng tôi ??t các ??a ?i?m nuôi tr?ng t?i 4 vùng chuyên canh cây c?nh chính: mi?n Trung (t?p trung t?i Bình ??nh), mi?n Tây (t?p trung t?i B?n Tre – ??ng Tháp), Tây Nguyên (?à L?t) và Sài Gòn (t?p trung t?i C? Chi).
Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n các v?n ?? liên quan ??n cây c?nh, hoa c?nh.
G?i HOTLINE ho?c g?i EMAIL ??t lo?i cây và kích c? phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n.
HOTLINE: 0938 616 077 (Mr. Tâm)
EMAIL: CayhoacanhVietnam@gmail.Com

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field