CUNG C?P CÂY ?? QUYÊN

 

Cây ?? quyên còn g?i là cây s?n trà hoa hay cây mãn s?n h?ng, có tên khoa h?c là Rhododendron simsii planch.

Cây ?? quyên là cây b?i, thân g? nh? có hoa r?t ??p. Cây thích h?p tr?ng ngoài tr?i và có th? u?n làm cây bonsai.

( Xem hình ?nh th?c t?, các kích th??c và giá cây ?? quyên bên d??i bài vi?t này).

 

cay do quyen 7

?nh tham kh?o

 

??c ?i?m cây hoa ?? quyên: cây thân g? có v? cành màu xám, lá m?c cách, th??ng m?c nhi?u ? vùng núi cao.

 

cay do quyen 6

?nh tham kh?o

 

Cây ?? quyên có nhi?u gi?ng hoa v?i nhi?u màu s?c khác nhau, hoa T? Quyên có màu ?? tía, hoa H?ng Quyên màu ?? nh?t, hoa B?ch Quyên màu tr?ng, hoa Hoàng Quyên màu vàng.

 

cay do quyen 5

?nh tham kh?o

 

Cây hoa ?? quyên th??ng ???c tr?ng vào ch?u ?? làm cây c?nh n?i th?t, trang trí v?n phòng, trang trí phòng… Cây ?? quyên còn có th? u?n n?n thành cây bonsai. Cây ?? quyên bonsai n? hoa r?c r? r?t ???c ?a thích. Ngoài ra có th? tr?ng cây ?? quyên làm cây sân v??n, trang trí b?n hoa trong v??n, b?n hoa c?a s? hay ban công…

 

cay do quyen 2

?nh tham kh?o

 

Cayhoacanh.com cung c?p cây ?? quyên, bán cây ?? quyên các lo?i, v?i m?i kích c?, m?i s? l??ng theo yêu c?u trên toàn qu?c, ?u tiên Thành ph? H? Chí Minh.

 

M?t s? cây ?? quyên t?i c?a hàng cây hoa c?nh Vi?t Nam

 

Cây ?? Quyên (Cao: 15cm, 20cm, 25cm – Ms: 05168)

Cây ?? Quyên (Cao: 15cm, 20cm, 25cm – Ms: 05168)

Xem giá  các hình ?nh cây ?? quyên khác T?I ?ÂY

 

cay do quyen 4

?nh tham kh?o

 

Cayhoacanh.com ??m b?o s?n ph?m cay hoa do quyen ?úng nh? hình ?nh ho?c ?ã báo tr??c v?i quý khách hàng.

 

cay do quyen 3

?nh tham kh?o

 

?? ?áp ?ng m?i nhu c?u cây c?nh c?a quý khách hàng, chúng tôi ??t các ??a ?i?m nuôi tr?ng t?i 4 vùng chuyên canh cây c?nh chính: mi?n Trung (t?p trung t?i Bình ??nh), mi?n Tây (t?p trung t?i B?n Tre – ??ng Tháp), Tây Nguyên (?à L?t) và Sài Gòn (t?p trung t?i C? Chi).

 

cay do quyen 1

?nh tham kh?o

 

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n các v?n ?? liên quan ??n cây c?nh, hoa c?nh.
G?i HOTLINE ho?c g?i EMAIL ??t lo?i cây và kích c? phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n.
HOTLINE: 0938 616 077 (Mr. Tâm)
EMAIL: CayhoacanhVietnam@gmail.Com

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field

auto: true, autoSpeed: 5000, findParent: true, lengthElement: 'div' }); }; } ); var $slider_content = jQuery('#scroller #items'); if ($slider_content.length) { $slider_content.cycle({ fx: 'scrollHorz', timeout: 0, speed: 700, cleartypeNoBg: true, next: 'a#right-arrow', prev: 'a#left-arrow' }); }; var $featured = jQuery('#product-slider'), $featured_content = jQuery('#product-slides'), $controller = jQuery('#product-thumbs'), $slider_control_tab = $controller.find('a'); if ($featured_content.length) { $featured_content.cycle({ fx: 'fade', timeout: 0, speed: 700, cleartypeNoBg: true }); var ordernum; function gonext(this_element){ $controller.find("a.active").removeClass('active'); this_element.addClass('active'); ordernum = this_element.attr("rel"); $featured_content.cycle(ordernum-1); if (typeof interval != 'undefined') { clearInterval(interval); auto_rotate(); }; } $slider_control_tab.click(function(){ gonext(jQuery(this)); return false; }); }; function et_search_bar(){ var $searchform = jQuery('#header #searchform1'), $searchinput = $searchform.find("input#searchinput"), searchvalue = $searchinput.val(); $searchinput.focus(function(){ if (jQuery(this).val() === searchvalue) jQuery(this).val(""); }).blur(function(){ if (jQuery(this).val() === "") jQuery(this).val(searchvalue); }); }; //]]>