Cách trồng và chăm sóc Cây Hoa Cúc Tím

CÁCH TR?NG VÀ CH?M SÓC CÂY HOA CÚC TÍM

 

  • Hoa cúc tím còn có tên khác: Cúc Micheal, cúc th?ch th?o tím
  • Màu s?c: ??, tr?ng, tím.
  • Cây hoa cúc tím là lo?i c? lâu n?m thu?c h? Cúc.
  • ???ng kính hoa: 2 – 4cm
  • Chi?u cao thân: 20 – 50cm
  • Ngu?n g?c hoa cúc tím: B?c M?.

 

hoa cuc tim

 

Cây hoa cúc tím là lo?i hoa có th? tr?ng ph?i h?p v?i t?t c? các lo?i hoa và phát tri?n r?t t?t vào mùa hè. Th?i gian hoa n? t? tháng 8 – 9, ?ây là m?t lo?i Cúc Th?ch th?o. Nên tr?ng cây n?i có ?? ánh n?ng và ?i?u ki?n thoát n??c t?t. Cây ch?u ???c giá rét nên c?n tránh ánh n?ng phía Tây và ánh n?ng gay g?t. Ngoài ra, n?u tr?ng liên t?c cây cúc s? b? b?nh, vì th? nên ??i ch?u tr?ng m?i n?m 1 l?n.

 

hoa cuc tim

 

Cách tr?ng cúc tím

Gieo tr?ng cây hoa cúc tím: mùa xuân và mùa thu mua cây gi?ng v? tr?ng. T? l? ??t tr?ng là 6 ph?n ??t Akadama h?t nh?, 3 ph?n ??t mùn và 1 ph?n ch?t khoáng tr?ng cây, k?t h?p v?i bón phân. ??t cây ? v? trí có ánh n?ng và có ?i?u ki?n thoáng gió t?t, ??ng th?i t??i thêm n??c sau khi b? m?t ??t trong ch?u ?ã khô.

 

hoa cuc tim

 

Ng?t b? ch?i ng?n: sau khi ch?i m?i ra kho?ng 10 -15 cm, thì ng?t b? ch?i ng?n ?? t?ng ch?i nách. Làm nh? v?y s? giúp cho s? nhánh cây t?ng và s? hoa t?ng lên.

Sau khi hoa n?: nên ng?t b? hoa tàn, r?i bón phân ?? thân cây to ch?c. Cây hoa cúc tím ch?u ???c rét vì th? có th? ??t cây d??i mái hiên ho?c ngoài ban công trong su?t mùa ?ông. Mùa ?ông nên gi?m t??i n??c cho cây.

 

hoa cuc tim

 

Chú ý

N?u ?i?u ki?n thoáng gió không t?t cây s? d? b? b?nh, vì th? nên phun thu?c tr? sâu ?? ?? phòng sâu lá ?n m?t lá. C? 2 – 3 n?m nên ti?n hành tách nhánh ?? nhân gi?ng, ??t tr?ng nh? trên.

 

hoa cuc tim

 

?i?m quan tr?ng

??t cây ? n?i không ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh n?ng ? h??ng Tây.

Ng?t b? ch?i ng?n ?? t?ng ch?i nách.

Không tr?ng liên t?c ?? tránh sâu b?nh cho cây.

 

cay hoa cuc tim

 

S?u t?m và biên so?n.

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field

http://cayhoacanh.com/wp-content/themes/eStore/js/superfish.js">