Cách trồng và chăm sóc cây Hoa Trâm Ổi

CÁCH TR?NG VÀ CH?M SÓC CÂY HOA TRÂM ?I

 

  • Cây hoa trâm ?i hay cây th?m ?i, cây hoa Ng? s?c.
  • Màu s?c: vàng, cam, ??, tr?ng.
  • Hoa trâm ?i là lo?i cây thu?c h? c? Roi ng?a.
  • ???ng kính hoa: 2.5 – 5cm
  • Chi?u cao thân: 20 – 200cm
  • Ngu?n g?c hoa trâm ?i: Mi?n Trung Nam M?.

 

cay hoa ngu sac

 

Th?i gian hoa trâm ?i n? t? tháng 6 – 10. Màu hoa s? chuy?n t? màu vàng sang màu cam, sau ?ó không lâu s? ??i sang màu ??. Nên tr?ng ? n?i có ?? ánh n?ng và ?i?u ki?n thoát n??c t?t. Có hai lo?i là lo?i th?ng ??ng và lo?i hoa thân bò… Cây hoa trâm ?i là lo?i cây ng?n ngày có th? ch?u ???c giá rét.

 

cay hoa ngu sac

 

Cách tr?ng hoa trâm ?i

–         Gieo tr?ng cây hoa trâm ?i: mùa xuân mua cây gi?ng v? tr?ng, th?i gian thích h?p là tháng 5. T? l? ??t tr?ng là 6 ph?n ??t Akadama h?t nh? và 4 ph?n ??t sét, k?t h?p v?i bón phân. ??t cây n?i có ?? ánh n?ng và ?i?u ki?n thoáng gió t?t.

–         Khi cây ?ang n? hoa: n?u không t??i n??c s? khi?n cây b? khô và lá có th? b? t?n th??ng, vì th? nên t??i nhi?u n??c tr??c khi b? m?t ??t trong ch?u khô l?i.

–         ??i ch?u tr?ng: t?c ?? phát tri?n c?a r? r?t nhanh và d? b? r?i, vì th? vào tháng 9 nên c?t t?a r? và nhánh, sau ?ó chuy?n cây sang ch?u l?n h?n. ??t tr?ng nh? trên, k?t h?p v?i bón phân. Mùa ?ông t?t nh?t nên chuy?n cây vào nhà.

 

cay hoa ngu sac

 

Chú ý

N?u cây trâm ?i h?p th? n??c kém, và r? m?c dài xu?ng ?áy ch?u, thì ?ó là d?u hi?u cho th?y nên chuy?n cây sang tr?ng ? ch?u l?n h?n. Nên ??i ch?u tr?ng s?m ?? tránh thân phát tri?n kém. Sau khi th?i ti?t tr? nên l?nh h?n ph?i chuy?n cây vào phòng, ??t cánh c?a s? và gi?m t??i n??c.

 

cay hoa ngu sac

 

?i?m quan tr?ng

–         ??t cây hoa trâm ?i n?i có ?? ánh n?ng.

–         T??i nhi?u n??c cho cây.

–         R? phát tri?n r?t nhanh vì th? nên ??i ch?u tr?ng nhi?u l?n.

–         Mùa ?ông ??t cây bên c?a s? n?i có ánh sáng.

 

cay hoa ngu sac

 

S?u t?m và biên so?n.

Nhấn vào đây để ĐẶT HÀNG hoặc BÌNH LUẬN


Submit your review
* Required Field

http://cayhoacanh.com/wp-content/themes/eStore/js/superfish.js">